header-photo

Překlad pacientů z lůžka na lůžko

V České Republice zprostředkováváme pacientům po operacích nebo pouze po hospitalizaci v nemocnici – bolest, úraz, takzvaný „překlad pacienta z lůžka na lůžko“.
Zajistíme pacientovi převoz z nemocnice přímo na rehabilitační pobyt do lázní nebo na lůžkovou rehabilitaci v Čechách. K potřebné administrativě se používá Návrh č. I důležitosti (nástup do lázní je do 30ti dnů od operace), který se zpracuje již v nemocnici. Ta zároveň komunikuje i s pojišťovnou pacienta, a tímto ho tak osvobodí od jakékoliv administrativy s tímto spojené (potřebnými nálezy od lékařů a veškerými podklady pro pojišťovnu).

Poradíme pacientovi s návrhem do lázní, který dostal od lékaře z ambulance. Doporučí-li odborný lékař (ortoped, gynekolog, rehabilitační lékař...) pacientovi, který byl operován, lázeňskou péči, a to s indikační skupinou, kdy musí podle Sbírky zákonů Vyhlášky 267, nastoupit do 3-6ti měsíců do lázní, poradíme i s Návrhem důležitosti II.,
aby termín pacient stihnul.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která
se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky.

Pacienti, kterým pobyt hradí pojišťovna v ČR:

Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Pacienti ze zahraničí, nebo samoplátci:

U těchto pacientů není stanovena délka léčebného pobytu. Pacient si stanoví délku léčebného pobytu dle vlastního uvážení s konzultací a doporučením lékaře. Umisťujeme i vozíčkáře a ležící pacienty, s doprovodem nebo bez doprovodu.

Seznam indikačních skupin:

Níže je uveden seznam indikačních skupin u pacientů, kterým zajišťujeme jejich přímé přeložení ze zdravotnického zařízení do lázní, lázeňské péče nebo do rehabilitačního lůžkového zařízení (pro pojištěnce V ČR zprostředkujeme Návrh tzv. důležitosti I.
s veškerou potřebnou dokumentací již v nemocnici a zašleme na pojišťovnu pacienta). Pacient SAMOPLÁTCE ze zahraničí nebo z ČR tento návrh nepotřebuje. Sanitka ho převeze
z nemocnice přímo na léčebný pobyt.

I. Nemoci onkologické

 • I/1 Zhoubné nádory , následná poonkologická péče.

VI. Nemoci nervové

 • VI/1 -Obrna lícního nervu.- Postpoliomyelitický syndrom.- Chabé obrny, mimopoúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • VI/2 - Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • VI/3 - Kořenové syndromy s iritačnězánikovým syndromem.
 • VI/4 - Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis,stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • VI/5 - Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • VI/6 - Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva
  s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • VI/7 - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • VI/8 - Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • VI/9 – Syringomyelie s paretickými projevy.
 • VI/10 - Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.
 • VI/11 - Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

VII. Nemoci pohybového ústrojí

 • VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/2 - Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • VII/3 - Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční). Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/4 - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
 • VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz. Úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého. nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).
 • VII/7 - Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči.
 • VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.
 • VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní.
 • VII/11 - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • VII/12 - Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

XI. Nemoci gynekologické

 • XI/1-Sterilita a infertilita (primární a sekundární).
 • XI/2 - Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel.
 • XI/3-Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.